Home Over ons Algemene Voorwaarden en AUP
Algemene Voorwaarden en AUP

Inhoud

A. Algemene Contractsvoorwaarden

Art. 1: Aanbieding, toepasselijkheid en overeenkomst
Art. 2: Prijs
Art. 3: Leveringstermijnen
Art. 4: Betaling
Art. 5: Eigendom, eigendomsvoorbehoud en verlening en overdracht van rechten
Art. 6: Risico
Art. 7: Aansprakelijkheid van leverancier
Art. 8: Intellectuele eigendom
Art. 9: Overmacht
Art. 10: Medewerking door afnemer
Art. 11: Wederverkoop
Art. 12: Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding
Art. 13: Beëindiging
Art. 14: Toepasselijk recht
Art. 15: Geschillen

B. Dienstverlening

Art. 16: Uitvoering
Art. 17: Wijziging en meerwerk

C. Huur, Gebruik en Onderhoud van Programmatuur

Art. 18: Duur van de overeenkomst
Art. 19: Gebruiksrecht
Art. 20: Aflevering en acceptatie
Art. 21: Garantie
Art. 22: Onderhoud
Art. 23: Programmatuur van toeleverancier

D. Verkoop van Apparatuur en/of Andere Zaken

Art. 24: Aflevering
Art. 25: Proefopstelling
Art. 26: Montage en installatie
Art. 27: Retourzendingen
Art. 28: Aflevering, montage, installatie en acceptatie
Art. 29: Garantie
Art. 30: Aansprakelijkheid
Art. 31: Producten van toeleverancier

E. Gebruik van Telefoniediensten en Telefoonnummers

Art. 32: Prepay SIP Trunk aansluiting
Art. 33: OPTA bepalingen met betrekking tot telefoonnummers

F. Gebruik van Domeinnamen

Art. 34: TLD appendix / Bijlagen voor domeinnamen
Art. 35: Handelings-, teken- en handelsbevoegdheid
Art. 36: Domicilie adres
Art. 37: Registratie check/controle
Art. 38: Overeenkomst, duur, beëindiging van domeinnamen
Art. 39: Beschikbaarheid van een domeinnaam
Art. 40: Verplichtingen van afnemer / Gevolgen inbreuk
Art. 41: Geschillen Procedure /UDRP van het domein
Art. 42: Geregistreerde domeinnaam houders
Art. 43: Schadeloosstelling
Art. 44: Vrijstelling van aansprakelijkheid
Art. 45: Prijzen en betalingen
Art. 46: Vertrouwelijke gegevens & privacy

G. Acceptable Use Policy

Art. 47: Gebruik van hosting diensten
Art. 48: Gebruik van materiaal
Art. 49: Systeemveiligheid
Art. 50: E-mail gebruik
Art. 51: World Wide Web gebruik
Art. 52: IRC gebruik
Art. 53: Terminatie

Appendix A: Bijlagen voor Domeinnamen

Appendix B: Schadeloosstelling voor Registry OperatorsALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN1. Aanbieding, toepasselijkheid en overeenkomst1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Mezzami B.V., handelend onder de handelsnamen VOIPcomplete en VOIPbeheer, hierna te noemen “leverancier”, goederen en/of diensten van welke aard ook aan afnemer levert, ook indien deze goederen of diensten niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.3 In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn niet bindend, tenzij door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van afnemer om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven maten en gegevens. Leverancier behoudt zich de mogelijkheid van geringe maatverschillen of ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen voor. 1.4 In geen geval is leverancier tot enige nalevering verplicht. 1.5 Een overeenkomst komt via electronische communicatievorm tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de afnemer per e-mail of website is overhandigd nadat de afnemer de benodigde gegevens heeft ingevoerd en verstuurd via het daartoe bestemde invulscherm van een van de websites van leverancier. Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen een overeenkomst te herroepen of uitsluitend aan te gaan onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of vooruitbetaling. In dat geval zal leverancier de afnemer dit binnen tien dagen na de ontvangst van de order mededelen.

2. Prijs2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien dit door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. Opgegeven prijzen gelden voor levering af-magazijn. Eventuele installatie of montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen. 2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door afnemer periodiek te betalen bedragen, geldt dat leverancier gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. 2.3 Indien afnemer niet akkoord wenst te gaan met een door leverancier op basis van artikel 2.2 kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven van meer dan 25%, is afnemer gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van leverancier genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

3. Leveringstermijnen3.1 Alle door leverancier genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt leverancier niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn, zullen leverancier en afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. De leverancier is gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren. 3.2 Zonder dat leverancier daardoor wordt ontslagen van enige verplichting, is leverancier te allen tijde en zonder nadere kennisgeving gerechtigd voor het uitvoeren van één of meer van haar verplichtingen aan leverancier gelieerde ondernemingen of onderaannemers in te schakelen.

4. Betaling4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk aangegeven door leverancier, zullen alle facturen door afnemer vooraf, dan wel voor het ingaan van een nieuwe facturatieperiode, worden betaald overeenkomstig de op de (pro-forma) factuur of orderbevestiging vermelde betalingscondities of door het betalen aan leverancier van een of meerdere tegoed(en) met een totaalwaarde hoger dan het factuurbedrag. Ingeval leverancier aan heeft gegeven dat een factuur achteraf betaald mag worden zal afnemer bij gebreke van specifieke condities binnen vijftien dagen na factuurdatum betalen. 4.2 Vanaf de vervaldag is afnemer, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien afnemer nalatig blijft de vordering te voldoen, is leverancier gerechtigd de dienstverlening te staken en kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval afnemer tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Leverancier is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag, met een minimum van 250 Euro (tweehonderdvijftig Euro).

5. Eigendom, eigendomsvoorbehoud en verlening en overdracht van rechten5.1 Alle aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is voor de op grond van de overeenkomst te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden, alsmede de in artikel 4.2 bedoelde bedragen, volledig aan leverancier zijn voldaan. Het is afnemer niet toegestaan van een geleverde zaak een nieuwe zaak te vormen of te laten vormen. Indien afnemer mede uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt of laat vormen, doet afnemer dit voor leverancier en houdt afnemer die zaak voor leverancier, die eigenaar is van de nieuw gevormde zaak totdat afnemer alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, alsmede de in artikel 4.2 bedoelde bedragen, volledig heeft voldaan. Een afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. 5.2 Rechten worden in voorkomend geval aan afnemer verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

6. RisicoHet risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of programmatuur die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van een door afnemer gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

7. Aansprakelijkheid van leverancier7.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 10.000 Euro (tienduizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) de redelijke kosten die afnemer heeft moeten maken om de prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien afnemer de overeenkomst heeft ontbonden of indien leverancier de geleverde zaken of prestaties die, anders dan als gevolg van voor rekening van afnemer komende oorzaken, gebrekkig zijn, heeft kunnen herstellen, vervangen of opnieuw heeft kunnen uitvoeren. (ii) de kosten die afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem en daarmee samenhangende voorzieningen doordat leverancier op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; (iii) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade; (iv) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 7.2 De totale aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 1.250.000 Euro (éénmiljoentweehonderdvijftigduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 7.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), niet-aanwezig zijnde backup bestanden, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie, schade vanwege overheidsmaatregelen of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten. 7.4 Aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien afnemer leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en leverancier ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. 7.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. 7.6 Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van afnemer zou blijven indien de betreffende derde de afnemer zou aanspreken. 7.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.


8. Intellectuele eigendom8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom - waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten - op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, programmatuur of andere materialen, waaronder tekeningen, ontwerpen, draaiboeken en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij leverancier of diens licentiegevers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten met betrekking tot de ter beschikking gestelde programmatuur welke bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal afnemer programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen. 8.2 Afnemer is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde zaken, programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van leverancier of diens licentiegevers bevatten. Afnemer verbindt zich deze zaken, programmatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van afnemer die niet noodzakelijkerwijs de zaken, programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken. Afnemer zal deze geheimhouding ook opleggen aan alle personen werkzaam in de organisatie van de afnemer die de zaken, programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken. 8.3 Afnemer zal nimmer enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, andere rechten van intellectuele eigendom of vertrouwelijkheid van de zaken, programmatuur of materialen verwijderen of wijzigen. 8.4 Leverancier is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Afnemer zal technische beveiligingsvoorzieningen nimmer verwijderen of ontwijken. 8.5 Indien afnemer programmatuur ontwikkelt of door een derde laat ontwikkelen dan wel indien afnemer het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door leverancier ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal afnemer leverancier gespecificeerd schriftelijk verzoeken om de benodigde informatie. Leverancier zal binnen redelijke termijn mededelen of, en zo ja onder welke (financiële) voorwaarden afnemer de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie. 8.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze voorwaarden is afnemer gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur indien dit noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Onder ‘fouten’ wordt in deze voorwaarden verstaan het niet voldoen aan de door leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur, het niet voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden gereproduceerd. Afnemer dient fouten steeds onverwijld aan leverancier te melden overeenkomstig de daarvoor door de leverancier kenbaar gemaakte procedure. 8.7 Leverancier zal afnemer vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde apparatuur, programmatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat afnemer leverancier onverwijld schriftelijk informeert over de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van schikkingen, geheel aan leverancier overlaat. Afnemer zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich, zo nodig in naam van afnemer, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die afnemer in de zaken, programmatuur of materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat door leverancier zelf ontwikkelde zaken, programmatuur of materialen inbreuk maken op een aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal leverancier, te zijner keuze, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat de afnemer het geleverde of functioneel gelijkwaardige andere zaken, programmatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van leverancier in verband met schending van rechten van intellectuele eigendom is uitgesloten, waaronder begrepen inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde zaken, programmatuur en/of materialen in samenhang met niet door leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of wegens gebruik op een andere wijze dan waarvoor de zaken, programmatuur en/of materialen zijn bestemd. 8.8 Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van zaken, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking. Afnemer zal leverancier vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.


9. OvermachtGeen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van leverancier, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en molest. Wanneer een overmachtsituatie langer dan 15 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

10. Medewerking door afnemer10.1 Afnemer zal leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de zaken, programmatuur en van de door leverancier te verlenen diensten. Indien is overeengekomen dat afnemer programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. 10.2 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van afnemer werkzaamheden verrichten, zal afnemer kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten, zorg dragen. Afnemer zal leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie.

11. Wederverkoop11.1 Onverminderd de artikelen 11.2 en 11.3 is het afnemer toegestaan diensten en producten van leverancier aan derden door te verkopen en in marketing- of informatiemateriaal betreffende deze diensten en producten te verwijzen naar leverancier. 11.2 In het kader van de wederverkoop aan derde partijen is het afnemer niet toegestaan om de diensten en producten (proberen) door te verkopen aan andere afnemers van leverancier of te beweren te handelen namens of zich voor te doen als handelende namens leverancier, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier is verkregen. 11.3 Afnemer vrijwaart leverancier voor en tegen elk verlies, schade, kosten, en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met vorderingen en aansprakelijkstellingen van derden met betrekking tot of direct of indirect voortvloeiend uit de wederverkoop van diensten en producten door afnemer. 11.4 Afnemer zal ervoor zorgdragen dat elke derde partij, aan wie afnemer diensten of producten van leverancier doorverkoopt, zal voldoen aan alle verplichtingen die in deze voorwaarden toepasselijk kunnen worden geacht. 11.5 Afnemer is gerechtigd de diensten en producten van leverancier aan te bieden onder eigen merknaam.

12. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding12.1 Elk der partijen staat er voor in dat gedurende en na het einde van de overeenkomst alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, tenzij van rechtswege verplicht wordt deze informatie openbaar te maken. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid, redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd dient te worden of indien deze betrekking heeft op de door leverancier gebruikte ontwerp-, fabricage- en/of constructiemethoden. 12.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

13. Beëindiging13.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 13.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen opzegtermijn, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 13.3 Een overeenkomst tot het verlenen van diensten kan nimmer eenzijdig door afnemer worden beëindigd anders dan in de gevallen genoemd in de twee voorgaande leden. 13.4 Leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer verzuimd heeft te betalen volgens artikel 4.2. Leverancier zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 13.5 Leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van afnemer faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 13.6 Indien afnemer op het moment van ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 13.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij leverancier ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14. Toepasselijk rechtDe overeenkomsten tussen leverancier en afnemer worden beheerst door Nederlands recht. De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden, voor zover van toepassing, uitdrukkelijk uitgesloten. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen leverancier en afnemer geldende rechtsbetrekking zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15. GeschillenDe geschillen welke tussen leverancier en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door leverancier met afnemer gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen bij wijze van arbitrage overeenkomstig het arbitrage-reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag worden beslecht, doch niet dan nadat de minitrial-procedure (= niet-bindende adviesprocedure) conform het minitrial-reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering is gevolgd.

DIENSTVERLENINGDe in dit hoofdstuk "Dienstverlening" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten verleent. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten, zoals ”Huur, gebruik en onderhoud van programmatuur”, onverlet.

16. Uitvoering16.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 16.2 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is leverancier gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van afnemer op te volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. 16.3 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal leverancier steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 16.4 Het bepaalde in art. 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek is steeds uitgesloten.

17. Wijziging en meerwerk17.1 Indien leverancier op verzoek of met instemming van afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door afnemer aan leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Afnemer aanvaardt dat door meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van afnemer en leverancier, kunnen worden beïnvloed. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse of een ontwerp wordt uitgebreid of gewijzigd. 17.2 Meerwerk is nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. 17.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal leverancier afnemer tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

HUUR, GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUURDe in dit hoofdstuk "Huur, gebruik en onderhoud van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door leverancier ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op een voor zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door leverancier te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

18. Duur van de overeenkomstIn geval van een overeenkomst waarbij afnemer op afstand en via electronische communicatiemiddelen gebruik maakt van door leverancier ter beschikking gestelde apparatuur en/of programmatuur, verhuurt leverancier aan afnemer deze apparatuur en/of programmatuur voor de in de overeenkomst genoemde aanvangsperiode. Indien leverancier of afnemer de overeenkomst tegen het einde van deze periode wenst te beëindigen, is deze verplicht aan de andere partij, met inachtneming van een opzegtermijn van 15 dagen, de overeenkomst schriftelijk of via een opzeggingsverzoek op de website op te zeggen tegen de laatste dag van de overeengekomen aanvangsperiode. Indien deze opzegging niet op voormelde wijze is geschied, wordt de overeenkomst voor een gelijke periode als de aanvangsperiode tegen de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs en overige condities verlengd, hetgeen ook voor elke verdere verlenging geldt.

19. Gebruiksrecht19.1 Leverancier verleent afnemer het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Afnemer zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Ingeval de overeengekomen programmatuur wordt geleverd als onscheidbaar onderdeel van een pakket dat tevens andere, niet overeengekomen programmatuur bevat, strekt het gebruiksrecht van afnemer zich uitdrukkelijk niet uit tot de niet overeengekomen programmatuur. 19.2 Alle gevolgen van het gebruik door afnemer van de door leverancier ter beschikking gestelde programmatuur zijn voor rekening en risico van afnemer.

20. Aflevering en acceptatie20.1 Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan afnemer afleveren. 20.2 Afnemer aanvaardt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van leverancier ingevolge de garantie van artikel 21.

21. Garantie21.1 Leverancier zal naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen indien deze gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken of dat alle fouten en andere gebreken zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van afnemer is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval leverancier zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van afnemer of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien afnemer zonder schriftelijke toestemming van leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen. 21.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door leverancier te bepalen locatie. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

22. Onderhoud22.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal afnemer overeenkomstig de gebruikelijke procedures van leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal leverancier naar beste vermogen trachten fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door leverancier te bepalen wijze en termijn aan afnemer ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel via programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Alle werkzaamheden zullen door leverancier worden verricht binnen zijn normale werktijden. 22.2 Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken of dat alle fouten en andere gebreken zullen worden verbeterd. 22.3 Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud. 22.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal leverancier bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan afnemer ter beschikking stellen binnen een nader door leverancier te bepalen termijn. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan leverancier van afnemer verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met leverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. 22.5 Indien afnemer niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met leverancier is aangegaan, kan leverancier door afnemer niet verplicht worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

23. Programmatuur van toeleverancierIndien en voor zover leverancier programmatuur van derden aan afnemer ter beschikking stelt, zullen, mits dit door leverancier schriftelijk aan afnemer is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor afnemer ter inzage bij leverancier en leverancier zal deze desgewenst aan afnemer toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen afnemer en leverancier geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

VERKOOP VAN APPARATUUR EN/OF ANDERE ZAKENDe bepalingen in dit hoofdstuk "Verkoop van apparatuur en/of andere zaken" zijn, naast de Algemene bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier apparatuur en/of andere zaken aan afnemer verkoopt. Apparatuur en andere zaken zullen in dit en het volgende hoofdstuk kortweg worden aangeduid als: “producten”, tenzij uitdrukkelijk wordt gesproken over “apparatuur”, waarmee in voorkomend geval zal zijn bedoeld computer- en/of telecommunicatieapparatuur, daarbij behorende onderdelen, randapparaten en accessoires, een en ander in de ruimste zin van het woord. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt onder “producten” uitdrukkelijk niet begrepen programmatuur.

24. Aflevering24.1 De door leverancier aan afnemer verkochte producten zullen worden verzonden naar een door afnemer aan te wijzen fysiek adres in Nederland. 24.2 Leverancier zal de producten verpakken volgens de bij hem gebruikelijke maatstaven. Indien afnemer een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Afnemer zal met betrekking tot vrijgekomen verpakkingen van door leverancier geleverde producten handelen in overeenstemming met de alsdan geldende overheidsvoorschriften. Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van de betreffende voorschriften.

25. Retourzendingen27.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is leverancier niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door leverancier van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat deze door leverancier zijn gecrediteerd. 27.2 Leverancier behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 10% van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van 50 Euro (vijftig Euro).

26. Garantie26.1 Gedurende een periode van drie maanden na terbeschikkingstelling zal leverancier naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de producten, alsmede in onderdelen die door leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij leverancier zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van leverancier. 26.2 Buiten de in het vorige lid bedoelde garantie vallen fouten en gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: a) onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van bedienings- of onderhoudsvoorschriften; b) gebruik op andere wijze dan het voorziene normaal gebruik; c) externe oorzaken, zoals brand- of waterschade; d) niet schriftelijk door leverancier geautoriseerde wijzigingen die afnemer of een derde in de producten of in de onderdelen die door leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen; e) gebruikelijke slijtage. 26.3 De in het eerste lid bedoelde garantie vervalt geheel indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen jegens leverancier voldoet of indien afnemer het product zelf of door een derde laat repareren of herstellen. 26.4 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door leverancier in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

27. AansprakelijkheidOnverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald omtrent aansprakelijkheid, is leverancier niet aansprakelijk voor verminkte of verloren gegane gegevens door gebruik van de apparatuur.


28. Producten van toeleverancierIndien en voor zover leverancier producten van derden aan afnemer levert, zullen, mits dit door leverancier schriftelijk aan afnemer is meegedeeld, voor wat betreft die producten de garantiebepalingen en voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. De bedoelde voorwaarden liggen voor afnemer ter inzage bij leverancier; leverancier zal deze voorwaarden desgevraagd kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen leverancier en afnemer om welke reden dan ook buiten toepassing geacht worden te zijn, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

GEBRUIK VAN TELEFONIEDIENSTEN EN TELEFOONNUMMERSDe bepalingen in dit hoofdstuk "Gebruik van Telefoniediensten en Telefoonnummers" zijn, naast de Algemene bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier telefoniediensten en/of telefoonnummers aan afnemer verkoopt.

29.Prepay SIP Trunk aansluiting29.1 Leverancier kan afnemer voorzien van een zogeheten Prepay SIP Trunk aansluiting waarmee afnemer de mogelijkheid heeft te bellen naar het vaste- en mobiele telefonienetwerk. Onder de Prepay SIP trunk aansluiting verstaat leverancier een aansluiting, niet zijnde een abonnement, waarbij de daarvoor verschuldigde vergoedingen door afwaardering van het Prepay Tegoed worden voldaan. Een Prepay Tegoed is het vooruitbetaalde bedrag tegen afwaardering waarvan afnemer gebruik kan maken voor een Prepay SIP Trunk aansluiting geboden dienst. 29.2 Leverancier biedt afnemer van een Prepay SIP Trunk aansluiting via de website de mogelijkheid om Prepay Tegoed op te waarderen. 29.3 Leverancier zal het relevante Prepay Tegoed bij gebruik van de Prepay SIP Trunk aansluiting afwaarderen met de verschuldigde vergoedingen en afnemer maandelijks een factuur sturen voor de in de voorgaande maand verbruikte vergoedingen. Indien het Prepay Tegoed ontoereikend is om de verschuldigde vergoedingen te voldoen, kan het gebruik van de Prepay SIP Trunk aansluiting worden verbroken. 29.4 Prepay Tegoed kan slecht worden gebruikt voor door leverancier aangegeven diensten en wordt niet gerestitueerd aan afnemer, tenzij expliciet anders is aangegeven. 29.5 Leverancier betracht grote zorgvuldigheid bij het op- en afwaarderen van Prepay Tegoed. Indien desondanks ten onrechte een op- of afwaardering is verricht of nagelaten, is leverancier gerechtigd dit te corrigeren. 29.6 Prepay Tegoed kent een beperkte geldigheidsduur van 12 maanden, waarna het vervalt.

30. OPTA bepalingen met betrekking tot telefoonnummers30.1 Afnemer garandeert en verplicht zich ertoe bij het gebruik van telefoniediensten te zullen voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen en voorschriften. Als leverancier geografische nummers uitgeeft aan afnemer verklaart leverancier de voorwaarden die OPTA hieraan thans stelt (zoals hieronder nader omschreven) één op één van toepassing op de telefoniediensten die leverancier levert aan afnemer. Het gebruik van geografische nummers kent onder andere de hiernavolgende belangrijke beperking: geografische nummers mogen slechts gebruikt worden binnen Nederland in het netnummergebied waarvoor zij bestemd zijn. Dit leidt tot de volgende aandachtspunten: 30.1.1 Het is afnemer niet toegestaan om geografische nummers uit een bepaald netnummergebied in gebruik te geven voor afname van de dienst in een ander netnummergebied. 30.1.2 Afnemer dient toezicht te houden op juist gebruik door haar klanten van de geografische nummers die aan afnemer zijn uitgegeven door leverancier. 30.1.3 Afnemer dient zich te onthouden van elke uiting richting haar (potentiële) klanten waarmee de indruk gewekt zou kunnen worden dat het gebruik van de geografische nummers niet is gebonden aan netnummergebieden.
Dit zeggen onze klanten
"Hun hosted PBX oplossing gaf ons de vrijheid en flexibiliteit waarop we hoopten met Voice over IP..."
Siemen Jongedijk
Catalyse Business Consultants

SIP Trunking
Wij bieden kwalitatieve SIP trunk diensten naar alle bestemmingen inclusief noodnummers.

Download onze gratis whitepaper
Nieuwsbrief Aanmelding
Copyright © 2008 VOIPcomplete. All Rights Reserved.